NATIONAL ANTHEM

Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he

Bharata-bhagya-vidhata,

Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha

Dravida-Utkala-Banga                                        

Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga

Uchchala-Jaladhi-taranga

Tava shubha name jage,

Tava shubha asisa mange,

Gahe tava jaya gatha,

Jana-gana-mangala-dayaka, jaya he

Bharata-bhagya-vidhata

Jaya he, jaya he, jaya he,

Jaya  jaya  jaya, jaya he.